Optimizacija utovara robe u transportu
Optimizacija ruta kretanja dostavnih vozila
Kreiranje odvoznica prema optimalnom redoslijedu posjeta klijenata.
Uvoz podataka iz WMS-a ili drugih sistema.
Prikaz dobijenih putanja na mapi.
Mogućnost ručne korekcije generisanog plana
Koristi se napredna heuristika, kombinacijom algoritama.

Ulazna informacija su potvrdjene narudžbenice (spisak klijenata, robe koju im treba isporučiti i gabarit robe).
Održava se lista raspoloživog voznog parka.
Postoji ili se formira dinamički lista klijenata sa pozicijama, vremenskim prozorom za isporuku robe i vrstom vozila koja mogu prići objektu.
LD TMS sistem na osnovu ovih podataka generiše „odvoznice“ (lista redosleda klijenata za posjetu po potrebnim vozilima).
Svaka odvoznica se može prikazati na mapi u formi pogodnoj za štampu, kao i sva prateća dokumentacija.